Därför startar jag en byrå med fokus på arbetsmarknadsanalys

Arbetsmarknadsområdet är flitigt omdebatterat och i ständigt fokus. Åsikterna är många, och området är kraftigt politiserat.

Aktörerna på arbetsmarknaden har alla det gemensamma målet att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och minska arbetslösheten. Inte sällan har de olika syn på hur målet ska uppnås. Skillnaden i förslag till lösningar är ofta grundad i brist på relevant information och en framåtsyftande analys.

Arbetsmarknadsområdet är komplext och svårt att överblicka. Det gör att många aktörer famlar i blindo. Privata utförare har ofta en bristande insyn i sin egen marknad, och omvänt har de offentliga aktörerna i sin tur bristande insyn i utförarnas motivation och drivkrafter. Detta hämmar kraftigt effektiviteten i de tjänster som upphandlas. Signaler från politiken seglar ofta över huvudet på utförarna, vilket lämnar dem dåligt rustade att förstå och förutsäga skeenden som påverkar den egna affären.

För att marknadens aktörer ska kunna lyfta blicken behöver de relevant information och framåtsyftande analyser. Behovet av professionella beslutsunderlag har helt enkelt aldrig varit större!

ELMSQUARED erbjuder därför:

  • strategisk rådgivning samt marknads- och omvärldsanalys till företag, myndigheter och organisationer inom arbetsmarknadsområdet
  • stöd till ledningsgrupper i planeringsarbetet och stöd inför strategiskt beslutsfattande
  • kartläggningar och analyser av regelförändringar samt utreder specifika händelser och skeenden på arbetsmarknaden för att skapa möjligheter till förändring