Hur stor är vår marknad?

En fråga för privata utförare inom arbetsmarknadspolitiken

I diskussionen bland privata utförare av arbetsmarknadstjänster och utbildningar får man lätt uppfattningen att ”marknaden” endast utgörs av Arbetsförmedlingen och kommunernas vuxenutbildning. Idag finns dock många fler aktörer inom arbetsmarknadspolitiken som upphandlar tjänser från privata utförare.

Sällan talas det om hur stor marknaden verkligen är, och i vilken mån den har potential att växa.

ELMSQUARED kommer årligen att redovisa de totala kostnaderna för det arbetsmarknadspolitiska området och hur marknaden för privata aktörer ser ut. Tillsammans med kontinuerliga trendanalyser och rapporter om den svenska arbetsmarknadspolitiken utgör detta vårt publika erbjudande. Mer djuplodande rapporter och analyser kan beställas separat.

Tabellen nedan är en sammanställning av hur mycket det arbetsmarknadspolitiska området omsatte under 2016. Denna sammanställning av marknaden är den första i sitt slag. En uppskattning utifrån sammanställningen visar att marknaden för privata utförare under 2016 utgjorde ca 30 procent av totalt 37 miljarder kronor.

Siffrorna visar att marknadspotentialen inom flera områden är stor. Exempelvis levererar privata utförare en väldigt låg andel av kommunernas allt större satsningar på arbetsmarknadsåtgärder. I vilken utsträckning kommunerna använder sig av privata utförare inom arbetsmarknadspolitiken skiftar mycket från kommun till kommun, och insatserna skiljer sig åt i såväl utformning som innehåll. Ofta är åtgärderna av flyktig karaktär och bedrivs inom ramarna för lokala projekt. Det kan handla om arbetsförmågeutredningar, utbildningar, motiverande insatser, arbetsträning, förberedelser för insatser från Arbetsförmedlingen etc.

Sammanställningen visar också att antalet projekt finansierade genom statliga medel och EU-finansiering blir allt fler. Under nuvarande programperiod kommer Svenska ESF-rådet att spendera 12 MdSEK på projekt inom det arbetsmarknadspolitiska området. Även andra projekt, finansierade av bland andra Tillväxtverket, utgör en allt större del av ”projektmarknaden”.

Inom ramen för Arbetsförmedlingens uppdrag levereras ca 31 procent av privata utförare. Utgifterna för 2016 inkluderar också anordnarbidrag för FAS3/sysselsättningsfasen, en insats som nu avslutats, varför utgifterna under 2017 med stor sannolikhet kommer att minska något. Däremot har kostnaderna för arbetsmarknadsutbildning, förberedande utbildning och arbetsmarknadstjänster ökat, såväl totalt som per sökande, sedan 2010.

Marknaden för privata utförare inom ramen för trygghetsorganisationernas uppdrag varierar kraftigt beroende på konjunkturläget. Vid lågkonjunktur syns förändringarna mycket snabbt med ökat antal deltagare hos trygghetsorganisationerna. Som exempel kan nämnas att Trygghetsfonden TSL köpte omställningstjänster motsvarande 200 MSEK per månad under finanskrisen (Q4 2008 och Q1 2009). Samtidigt har samma trygghetsorganisation förändrat sitt sätt att köpa tjänster till ett mer organiserat inköpsförfarande. Tilldelning för omställningstjänster har redan skett och startar i november 2017, Trygghetsfonden TSL undersöker möjligheten att under 2018 komplettera sina omställningstjänster med utbildning och valideringstjänster.